list open ports cisco router

Discussion in 'Lab' started by thanhdc, Aug 21, 2014.

 1. thanhdc

  thanhdc Super Moderator

  Joined:
  Aug 10, 2014
  Messages:
  139
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  18

  list open ports cisco router


  Hầu hết các bạn đều quen thuộc với lệnh netstat trên hệ thống Windows và Linux. Nó được sử dụng để liệt kê các port TCP và UDP cũng như các kết nối TCP hiện tại. Cisco cung cấp một câu lệnh tương tự: show control-plane host open-ports. Kết quả xuất ra của nó cũng tương tự lệnh netstat -n:

  Code:
  Router# show control-plane host open-ports
  Active internet connections (servers and established)
  Prot    Local Address   Foreign Address         Service  State
  tcp         *:23         *:0          Telnet  LISTEN
  tcp         *:80         *:0        HTTP CORE  LISTEN
  udp         *:67         *:0      DHCPD Receive  LISTEN
  udp        *:2887         *:0           DDP  LISTEN
  Bạn có thể thấy danh sách các port đang được liệt kê đó là TCP/23 (telnet), TCP/80 (HTTP), UDP/67 (DHCP daemon), và UDP/2887 (WLCCP). Giống như netstat, kết nối TCP mới được thiết lập sẽ được liệt kê với State là "established." Dưới đây là kết quả hiển thị khi người quản trị kết nối bằng giao diện web tới router để cấu

  Code:
  Router# show control-plane host open-ports
  Active internet connections (servers and established)
  Prot    Local Address   Foreign Address         Service  State
  tcp         *:23         *:0          Telnet  LISTEN
  tcp         *:80         *:0        HTTP CORE  LISTEN
  [COLOR="#FF0000"] tcp         *:80    10.0.0.8:53743        HTTP CORE ESTABLIS[/COLOR]
  udp         *:67         *:0      DHCPD Receive  LISTEN
  udp        *:2887         *:0           DDP  LISTEN
  Tắt chức năng cấu hình bằng giao diện web sẽ xóa TCP/80 khỏi danh sách open port

  Code:
  Router(config)# no ip http server
  Router(config)# ^Z
  
  Router# show control-plane host open-ports
  Active internet connections (servers and established)
  Prot    Local Address   Foreign Address         Service  State
  tcp         *:23         *:0          Telnet  LISTEN
  udp         *:67         *:0      DHCPD Receive  LISTEN
  udp        *:2887         *:0           DDP  LISTEN
  Tương tự, khi thực hiện giao thức hướng kết nối thì trên control plane sẽ bổ xung thêm các port vào danh sách. Ví dụ, BGP mở mở port TCP/179 và khởi tạo một kết nối với mỗi neighbor

  Code:
  Router(config)# router bgp 100
  Router(config-router)# neighbor 10.0.0.2 remote-as 100
  Router(config)# ^Z
  
  Router# show control-plane host open-ports
  Active internet connections (servers and established)
  Prot    Local Address   Foreign Address         Service  State
  tcp         *:23         *:0          Telnet  LISTEN
  [COLOR="#FF0000"] tcp        *:179         *:0           BGP  LISTEN
   tcp        *:179    10.0.0.2:15158           BGP ESTABLIS[/COLOR]
  udp         *:67         *:0      DHCPD Receive  LISTEN
  udp        *:2887         *:0           DDP  LISTEN
  Một lệnh tương tự show ip sockets trên các phiên bản IOS cũ, nhưng nó không giống với danh sách TCP socket. Tuy nhiên nó, chỉ liệt kê các giao thức khác UDP.

  Code:
  Router# show ip sockets
  
  Proto  Remote   Port   Local    Port In Out Stat TTY OutputIF
  17  --listen--     --any--     2887  0  0  11  0
  17 0.0.0.0       0 10.0.0.1      67  0  0 2211  0
  [COLOR="#FF0000"]88  --listen--     --any--      100  0  0  0  0[/COLOR]
   
  Last edited by a moderator: Aug 8, 2016

Share This Page