CCNA Lab 8.1 Cấu hình HSRP và Etherchannel

Discussion in 'Lab' started by nessiggk, Oct 5, 2018.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  56
  Likes Received:
  5
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab 8.1 Cấu hình HSRP và Etherchannel
  Etherchannel được sử dụng để group các port vật lý dựa trên giao thức LACP(IEEE) và PAgP (cisco).

  Etherchannel là giao thức độc quyền của Cisco dùng để ghép nhiều đường link ethernet lại thành một đường truyền logical để tăng băng thông đường truyền lên.

  Trong bài lab của mình thì được sử dụng theo PagP. Ở bài lab này được kết hợp thêm HSRP như bài 7.0 cấu hình tuy có khác chút, và sự thêm cả 1 host Windows Server 2012r2 từ ESXi.


  I. Sơ đồ và yêu cầu của bài lab

  1. Sơ đồ


  config etherchannel and hsrp (1)

  • Bài lab sử dụng 2 Switch Layer 3

  • 1 Switch L2 cùng được tạo từ router c3745

  • 1 Windows 2012r2 từ ESXi, kết nối điều khiển monitor thông qua Remote Desktop

  • Đầu ra của internet là Wifi, thông qua card Vmnet8

  2. Yêu cầu của bài lab

  • Cấu hình Ehternetchannel giữa 2 Core Switch là L3-Sw1 và L3-Sw2, để khi đứt 1 đường giữa L3-Sw1 và L3-Sw2 thì đường còn lại vẫn hoạt động để kết nối Sw1 và Sw2

  • Cấu hình HSRP giữa 2 core Switch

  • Cấu hình Routing để các PC trong mạng ping ra internet thông qua Sw1

  • Khi Sw1 hư thì các PC vẫn đi internet được thông qua Sw2

  • Khi Sw1 phục hồi thì PC sẽ đi internet thông qua Sw1 lại như cũ

  II. Triển khai bài lab cấu hình HSRP với Ehternetchannel


  1. Cấu hình cơ bản

  • Router R1
  Code:
  R1(config)#interface f0/0
  
  R1(config-if)#ip address DHCP // xin cấp ip address từ ISP giả lập
  
  R1(config-if)#no shutdown
  
  R1(config-if)#int f0/1
  
  R1(config-if)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.252
  
  R1(config-if)#no shutdown
  
  R1(config-if)#int f1/0
  
  R1(config-if)#ip add 172.16.11.1 255.255.255.252
  
  R1(config-if)#no shutdown
  • Routing R1
  Code:
  R1(config)#ip sla 1 // Kiểm tra Sw1
  
  R1(config-ip-sla)#icmp-echo 172.16.11.2
  
  R1(config-ip-sla-echo)#frequency 5
  
  R1(config-ip-sla-echo)#exit
  
  R1(config)#ip sla schedule 1 start-time now life forever
  
  R1(config)#track 10 rtr 1
  
  R1(config-track)#exit
  
  R1(config)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 172.16.11.2 track 10
  
  R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.11.2 track 10
  
  R1(config)#ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 172.16.12.2 10
  
  R1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.12.2 10
  • NAT R1: Do bài lab này mình gắn vào card mạng Vmnet8 nên không cần phải cấu hình NAT nữa

  • L3-Sw1
  Code:
  L3-SW1#vlan database
  
  L3-SW1(vlan)#vlan 1
  
  VLAN 1 modified:
  
  L3-SW1(vlan)#vlan 2 name Host
  
  VLAN 2 modified:
  
  Name: Host
  
  L3-Sw1(config)#int f0/0
  
  L3-Sw1(config-if)#ip add 172.16.10.2 255.255.255.252
  
  L3-Sw1(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw1(config-if)#int f1/2
  
  L3-Sw1(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q
  
  L3-Sw1(config-if)#sw mode trunk
  
  L3-Sw1(config-if)#exit
  
  L3-Sw1(config)#ip routing
  
  L3-Sw1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.10.1
  • L3-Sw2
  Code:
  L3-Sw2#vlan database
  
  L3-Sw2(vlan)#vlan 1
  
  VLAN 1 modified:
  
  L3-Sw2(vlan)#vlan 2 name Host
  
  VLAN 2 modified:
  
  Name: Host
  
  L3-Sw2(config)#int f0/0
  
  L3-Sw2(config-if)#ip add 172.16.11.2 255.255.255.0
  
  L3-Sw2(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw2(config-if)#int f1/2
  
  L3-Sw2(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q
  
  L3-Sw2(config-if)#sw mode trunk
  
  L3-Sw2(config-if)#exit
  
  L3-Sw2(config)#ip routing
  
  L3-Sw2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.11.1
  • L2-Sw1
  Code:
  L2-SW1#vlan database
  
  % Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode,
  
  as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user
  
  documentation for configuring VTP/VLAN in config mode.
  
  
  L2-SW1(vlan)#vlan 1
  
  VLAN 1 modified:
  
  L2-SW1(vlan)#vlan 2 name Host
  
  VLAN 2 modified:
  
  Name: Host
  
  L2-SW1(vlan)#exit
  
  L2-SW1#conf t
  
  L2-SW1(config)#int f1/2
  
  L2-SW1(config-if)#sw access vlan 1
  
  L2-SW1(config-if)#int f1/3
  
  L2-SW1(config-if)#sw access vlan 2

  • Ethernetswitch-1: Để hiệu chỉnh như ban đầu tức là e0, e1 mode access vlan 1

  • PC:
  Code:
  PC-1> ip 192.168.20.131/24 192.168.20.250
  
  Checking for duplicate address...
  
  PC1: 192.168.11.1 255.255.255.0 gateway 192.168.11.250
  • WinSv: Windows2012r2
  config etherchannel and hsrp (2)


  2. Cấu hình Ethernetchannel cho L3-Sw1 và L3-Sw2


  Cấu hình bó 2 cổng f1/0 và f1/1 của cả 2 L3-Sw1 và 2, cấu hình phải đồng bộ từ 2 Sw. Sau khi đã cấu hình được Etherchannel thì đặt chúng ở mode trunk -> thực hiện nhiệm vụ

  • L3-Sw1
  Code:
  L3-Sw1(config)#interface range f 1/0 - 1
  
  L3-Sw1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
  
  L3-Sw1(config)#interface port-channel 1
  
  L3-Sw1(config-if)#switchport mode trunk
  • L3-Sw2
  Code:
  L3-Sw2(config)#interface range f 1/0 - 1
  
  L3-Sw2(config-if-range)#channel-group 1 mode on
  
  L3-Sw2(config)#interface port-channel 1
  
  L3-Sw2(config-if)#switchport mode trunk
  • Kiểm tra lại
  Code:
  L3-SW1#show etherchannel summary
  
  Flags: D - down P - in port-channel
  
  I - stand-alone s - suspended
  
  R - Layer3 S - Layer2
  
  U - in use
  
  Group Port-channel Ports
  
  -----+------------+-----------------------------------------------------------
  
  1 Po1(SU) Fa1/0(P) Fa1/1(P)
  
  Thông tin ở trên cho thấy ta đã cấu hình thành công

  3. Cấu hình HSRP cho L3-Sw1 và L3-Sw2


  • L3-Sw1
  Code:
  L3-Sw1(config)#interface vlan 1
  
  L3-Sw1(config-if)#ip add 192.168.19.100 255.255.255.0
  
  L3-Sw1(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw1(config-if)#exit
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 2
  
  L3-Sw1(config-if)#ip add 192.168.20.100 255.255.255.0
  
  L3-Sw1(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw1(config)#track 20 interface f0/0 line-protocol
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 1
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 1 ip 10.123.10.250
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 1 priority 200
  
  L3-Sw2(config-if)#standby 1 track 10 decrement 101
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 1 preempt
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 2
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 2 ip 10.123.10.250
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 2 priority 200
  
  L3-Sw2(config-if)#standby 2 track 10 decrement 101
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 2 preempt
  • L3-Sw2
  Code:
  L3-Sw1(config)#interface vlan 1
  
  L3-Sw1(config-if)#ip add 192.168.19.101 255.255.255.0
  
  L3-Sw1(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw1(config-if)#exit
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 2
  
  L3-Sw1(config-if)#ip add 192.168.20.101 255.255.255.0
  
  L3-Sw1(config-if)#no shutdown
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 1
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 1 ip 192.168.19.250
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 1 preempt
  
  L3-Sw1(config)#interface vlan 2
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 2 ip 192.168.20.250
  
  L3-Sw1(config-if)#standby 2 preempt

  • Có thể kiểm tra lại qua lệnh
  Code:
  L3-SW1#show standby brief
  
  P indicates configured to preempt.
  
  |
  
  Interface Grp Prio P State Active     Standby Virtual IP
  
  Vl1 1 200 P Active local     192.168.19.101 192.168.19.250
  
  Vl2 2 200 P Active local     192.168.20.101 192.168.20.250
  
  
  L3-SW2#show standby brief
  
  P indicates configured to preempt.
  
  |
  
  Interface Grp Prio P State Active     Standby Virtual IP
  
  Vl1 1 100 P Standby 192.168.19.100 local 192.168.19.250
  
  Vl2 2 100 P Standby 192.168.20.100 local 192.168.20.250

  4. Kiểm tra các yêu của bài Lab


  • Test khi xảy ra sự cố đứt một đường trong port-channel 1 thì đường kia vẫn hoạt động

  • PC-1 và WinSv đi ra mạng thông qua L3-Sw1
  config etherchannel and hsrp (3)


  config etherchannel and hsrp (4)


  • Thử khi L3-Sw1 down
  config etherchannel and hsrp (5)


  • Sau khi L3-Sw1 phục hồi, nó sẽ lên nắm quyền Active lại
  config etherchannel and hsrp (6)
   
  Last edited: Oct 8, 2018

Share This Page