STORAGE [Lab 7] How to export Virtual Volume HPE 3Par

Discussion in 'HPE' started by root, Feb 8, 2018.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,131
  Likes Received:
  57
  Trophy Points:
  48

  How to export Virtual Volume HPE 3Par


  Export Virtual Volume HPE 3Par: Ở phần trước mình đã triển khai cài đặt và cấu hình các Chunkets, CPGs... Dựa trên các chinh sách Raid Group của CPGs chúng ta đã tạo ra các Virtual Volume trên hệ thống SAN Storage HPE 3Par.
  Để sử dụng được các Virtual Volumes mà chúng ta đã tạo ở phần trước trên các server thì chúng ta cần Export Volume đến các Host sẽ được sử dụng Volumes này cho việc lưu trữ dữ liệu.

  Để cấu hình Export Virtual Volumes đến các host chúng ta vào menu "Provisioning" --> chọn menu "Virtual Volumes" --> chọn menu "Export volume..."


  How to export Virtual Volume HPE 3Par (1)


  Giao diện cửa sổ "Welcome" của "Export Virtual Volume" cung cấp cho bạn các hướng dẫn và recommend để bạn export volume đến các Host.
  Chọn "Next" để qua bước cấu hình Export Virtual Volume tiếp theo.

  How to export Virtual Volume HPE 3Par (2)

  Tiến hành Export Virtual Volume "LUN01_Cluster01" mà chúng ta đã tạo ở bài lab trước cho các Host nằm trong Cluster01 để các Host trong Cluster 01 sử dụng lưu trữ dữ liệu.
  Tại Menu "Export" chúng ta cấu hình
  • System: Các bạn chọn System HPE 3Par có Virtual Volume mà bạn muốn export đến các Host cần sử dụng.
  • Domain: Chọn domain của hệ thống SAN Storage HPE 3Par nếu bạn có cấu hình domain cho hệ thống SAN Storage HPE 3Par.
  Virtual Volume: Bạn có thể chọn 1 Virtual Volume hoặc chọn nhiều Virtual Volume (chọn Virtual Volume set: group các Virtual Volume trong Virtual Volume Set) để export ra các Host.
  Virtual Volume: Bạn có thể chọn 1 Virtual Volume hoặc chọn nhiều Virtual Volume (chọn Virtual Volume set: group các Virtual Volume trong Virtual Volume Set) để export ra các Host.
  • Virtual Volume: Chọn Virtual Volume mà bạn muốn export tới các Host.
  Host hoặc Host set: Bạn có thể chọn 1 Host hoặc chọn nhiều Host (chọn Host set: group cácHost cùng sử dụng 1 Virtual Volume).
  • Host set: Ở đây mình sẽ chọn Host Set để export Virtual Volume trên đến các Host trong Cluster. Để các Host trong Cluster này có thể truy cập vào cùng 1 Virtual Volume.
  LUN: Bạn có thể set LUN ID cho Virtual Volume Export đến các Host. Hoặc chọn vào option "Auto" để hệ thống tự động chọn LUN ID cho bạn thay vì phải bạn phải đặt LUN ID. Điều này giúp hệ thống không bị xung đột khi bạn tự đặt LUN ID.

  Sau khi cấu hình xong các bạn chọn "Next" để qua bước cấu hình tiếp theo.


  How to export Virtual Volume HPE 3Par (3)

  Tại menu "Summary" chúng ta kiểm tra lại các cấu hình mà chúng ta đã export Virtual Volume đến các Host trong Host Set.
  Sau khi kiểm tra xong chúng ta chọn "Finish" để hoàn thành việc Export Virtual Volume đến các Host trong Host set.

  How to export Virtual Volume HPE 3Par (4)

  Như vậy, chúng ta đã export thành công 1 Virtual Volume đến các Host trong Host Set.
  Các bạn có thể kiểm tra các Virtual Volume đã được Export bằng cách vào menu "Provisioning" --> chọn menu "Virtual Volumes" --> chọn menu "Exported". Tại đây bạn có thể thấy những Virtual Volume đã được export đến các Host nào.

  How to export Virtual Volume HPE 3Par (5)

  Các bạn có thể tham khảo thêm các bài lab liên quan tại đây:
  Tổng hợp các bài lab triển khai SAN 3Par
  Triển khai các thành phần khác như: active license, Service Processor,...
   
  Last edited: Feb 10, 2018

Share This Page