BACKUP [Lab 7.1] Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector

Discussion in 'Backup/Restore for Server' started by root, Nov 28, 2016.

 1. root

  root Active Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,178
  Likes Received:
  22
  Trophy Points:
  38

  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector


  Free Pool và Media Pool: Bài lab này chúng ta sẽ thực hiện
  • Tạo và cấu hình Free Pool.

  • Tạo các Media Pool và cấu hình các Media Pool để load các băng từ còn trống từ Free Pool mà chúng ta đã tạo trước đó.

  • Bước tiếp theo chúng ta sẽ chọn các băng từ để format chúng và add các băng từ này vào Free Pool đã tạo ở bước trên để sử dụng cho các Backup Session.

  • Thực hiện một backup session với dung lượng lớn hơn dung lượng đáp ứn của một băng từ để kiểm tra xem hệ thống backup Tape Library có tự động thực hiện load băng từ mới để tiếp tục lưu trữ dữ liệu đang backup cho backup session hiện tai.
  Video cấu hình bài lab Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector
  Create Free Pool in HP Data Protector 9


  Trên Menu “Devices & Media → Media” của phần mềm backup HP Data Protector 9 chúng ra right-click lên “Pools” và chọn “Add Free pool…” để tạo một Free Pool.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (1)


  Cấu hình các thông tin cho Free Pool mà chúng ta sẽ tạo.

  • Pool Name: Free_Pool_MSL. Đặt tên cho Free Pool mà chúng ta sẽ tạo.

  • Media Type: LTO-Ultrium. Chọn chuẩn Media sẽ sử dụng cho các thiết bị, Drive hay Library sẽ sử dụng Free Pool này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chuẩn Media là LTO-Ultrium cho các Tape Drive của hệ thống backup bằng băng từ (Tape Library).
  Sau khi cấu hình, chúng ta chọn “next” để qua bước tiếp theo.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (2)


  Cấu hình các chính sách lưu trữ cho các băng từ trong Free Pool.

  • Valid for (Months): 36. Thời gian một băng từ được sử dụng backup là 36 tháng. Nếu vượt quá thời gian này, băng từ đó sẽ không được sử dụng để lưu trữ dữ liệu backup.

  • Maximum Overwrites: 250. Một băng từ cho phép ghi đè tối đa 250 lần. Nếu vượt quá số lần này thì băng từ đó sẽ không được sử dụng để sao lưu dữ liệu backup.
  Sau khi cấu hình xong chọn “Finish” để hoàn thành việc tạo và cấu hình một Free Pool mới cho hệ thống Tape Library.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (3)


  Create Media Pool
  Bây giờ chúng ta sẽ tạo các Media Pool sử dụng các băng từ có trong Free Pool và cấu hình để các Tape Drive của hệ thống Tape Library sử dụng Media Pool này.

  Trên menu “Devices & Media → Media → right-click lên Pools” và chọn “Add Media Pool…” để tạo mới một Media Pool.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (4)


  Cấu hình các thông số cho Media pool mà chúng ta sẽ tạo.
  • Pool Name: Drive01_MSL. Đặt tên cho Media Pool mà chúng ta sẽ tạo.

  • Media Type: LTO-Ultrium. Chọn chuẩn Media sẽ sử dụng cho các thiết bị, Drive hay Library sẽ sử dụng Free Pool này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng chuẩn Media là LTO-Ultrium cho các Tape Drive của hệ thống backup bằng băng từ (Tape Library).
  Sau khi cấu hình, chúng ta chọn “next” để qua bước tiếp theo.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (5)


  Ở bước này chúng ta sẽ cấu hình các chính sách cho một Media Pool mà chúng ta sẽ tạo.

  • Usage: Appendable. Ở chế độ này cho phép chúng ta ghi dữ liệu từ nhiều backup session vào chúng một băng từ. Ví dụ khi có một session backup thực hiện ghi dữ liệu vào băng từ xong. Session backup tiếp theo sẽ ghi dữ liệu backup vào băng từ đó. Như vậy, một băng từ có thể chứa nhiều loại dữ liều từ nhiều backup session khác nhau. Điều này làm cho băng từ mà chúng ta sử dụng và cất vào kho sẽ phức tạp vì nó chứa nhiều dữ liệu từ các backup session khác nhau.

  • Allocation: Loose. Chính sách này cho phép bạn có thể sử dụng bất cứ Medium nào phù hợp được sử dụng cho backup bao gồm Media mới, media rỗng.

  • Use Free Pool: Free_pool_MSL. Chọn Free Pool mà chúng ta đã tạo và cấu hình ở bước trên. Như vậy, khi một backup session xảy ra, Tape Drive sẽ thực hiện load Tape từ Media Pool này. Media Pool sẽ lấy một băng từ nào còn trống trong Free Pool và đẩy lên cho Tape Drive để sao lưu dữ liệu từ backup session này.

  • Move free media to free pool: Di chuyển những băng từ nào trống vào Free Pool mà chúng ta đã chọn ở phần “Use Free Pool”.
  Sau khi cấu hình xong chọn “Next” để qua bước tiếp theo.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (6)


  Ở phần thiết lập các điều kiện cho Media Pool đã bị mờ đi. Chúng ta sẽ không cấu hình được các chính sách như: Valid for (months) hay Maximum overwrites cho Media Pool này. Bởi vì, các chính sách này của Media Pool sẽ được quản lý và cấu hình trên Free Pool.

  Chọn “Finish” để hoàn thành các bước tạo và cấu hình một Media Pool.


  Adding Media Pool to Free Pool HP Data Protector (7)
   
  Last edited: Nov 28, 2016

Share This Page