Lab 5.1 Cấu hình SNAT và DNAT trên IPtables

Discussion in 'Security' started by root, Jul 4, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Sơ đồ và yêu cầu
  1. Sơ đồ

  [​IMG]

  2. Yêu cầu
  - PC trong LAN của Firewall có thể đi internet (SNAT)
  - Cho phép các PC ngoài internet truy cập vào máy chủ Web (DNAT)
  - Sơ đồ IP
  [TABLE="class: grid, width: 500"]

  PC1-Winxp
  IP: 10.2.2.20/24
  Gateway: 10.2.2.1

  Web server- Centos 6.5
  IP: 10.2.2.30/24
  Gateway: 10.2.2.1

  Firwall - Iptables
  eth0 IP: 10.2.2.1/24
  eth1 IP: DHCP (172.16.1.105/24)

  PC2-Windows 8
  IP: DHCP (172.16.1.100/24)
  [/TABLE]


  II. Triển khai

  1. Cấu hình SNAT
  - Thực hiện cấu hình NAT out để PC trong LAN có thể ra internet
  - Trước tiên bạn cần bật tính năng định tuyến cho Firewall
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  echo '1' > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  [/TABLE]

  - Để các PC trong LAN ra internet thì Firewall cần dùng SNAT và đặt rule ở chian POSTROUTING. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng MASQUERADE cũng được.
  - MASQUERADE: thường dùng cho các kết nối đến internet thông qua ppo hoặc IP động
  [TABLE="class: outer_border, width: 700"]

  iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
  hoặc
  iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j SNAT --to-source 172.16.1.105
  [/TABLE]

  - Save file config và restart lại Iptables
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  service iptables save
  service iptables restart
  [/TABLE]


  - Trên PC và máy chủ Web ping và truy cập internet thành công

  [​IMG]  2. Cấu hình DNAT

  - Để thực hiện Public Webserver ra internet, bạn cần phải cấu hình DNAT và đặt rule ở chain PREROUTING
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  -A PREROUTING -d 172.16.1.105/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 10.2.2.30:80
  [/TABLE]
  - Save file config và restart lại Iptables
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  service iptables save
  service iptables restart

  [/TABLE]

  - PC ngoài internet truy cập web server thông qua IP outside của Firewall thành công

  [​IMG]


  3. Lỗi và fix
  - Nếu bạn cấu hình rồi mà không chạy hãy xem lại trong file config "vi /etc/sysconfig/iptables" có dòng Nat bạn vừa đánh không.
  - Nếu không có bạn phải cài thêm gói "iptables-devel" bằng lệnh:
  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  [root@svuit ~]# yum -y install iptables*

  [/TABLE]

   

Share This Page