CCNA [Lab 15] Cấu hình IPv6 trên Router Cisco

Discussion in 'Lab' started by root, Jan 17, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  59
  Trophy Points:
  48

  Cấu hình IPv6 trên Router Cisco


  Lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco: Trong bài lab này chúng ta sẽ cài đặt IPv6 trên các interface của Router và các PC trong LAN.
  Sau đó chúng ta sẽ cấu hình các giao thức định tuyến động trên các Router trên nền IPv6. Việc cấu hình định tuyến IPv6 không khác gì nhiều với việc cấu hình định tuyến động trên IPv4.


  I. Sơ đồ triển khai lab Cấu hình IPv6 trên Router Cisco


  1. Sơ đồ
  - Đây là mô hình bài lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco và cấu hình định tuyến động trên các Router sử dụng IPv6

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(1)

  2. Yêu cầu

  • Thiết lập sơ đồ
  • Kết nối các thiết bị theo mô hình vag gán IPv6 theo mô hình
  • Hội tụ mạng lần lượt với các giao thức:
   • Static route
   • RIPng
   • OSPF
   • EIGRP

  II. Triển khai Lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco

  1. Đặt IPv6 theo sơ đồ
  - Cấu hình IPv6 trên Router R1.

  R1(config)#ipv6 unicast-routing //câu lệnh phải có để chạy IPv6 R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
  R1(config-if)#ipv6 address 12::1/64
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
  R1(config-if)#ipv6 address 13::1/64
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config)#interface loopback 1
  R1(config-if)#ipv6 address 1:1:1:1::1/64​

  - Tương tự chúng ta cấu hình IPv6 trên Router R2
  Code:
  R2(config)#ipv6 unicast-routing
  R2(config)#interface g0/0
  R2(config-if)#ipv6 address 12::2/64
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config)#interface g0/1
  R2(config-if)#ipv6 address 23::2/64
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config)#interface gigabitEthernet 0/2
  R2(config-if)#ipv6 address 22::254/64
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config)#interface loopback 2
  R2(config-if)#ipv6 address 2:2:2:2::2/64
  - Cấu hình IPv6 trên Router R3
  Code:
  R3(config)#ipv6 unicast-routing
  R3(config)#interface g0/0
  R3(config-if)#ipv6 address 13::3/64
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config)#interface g0/1
  R3(config-if)#ipv6 address 23::1/64
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config)#interface g0/2
  R3(config-if)#ipv6 address 33::3/64
  R3(config)#interface loopback 3
  R3(config-if)#ipv6 address 3:3:3:3::3/64
  - Trên R1 ta ping kiểm tra R2 và R3

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(2)

  2. Cấu hình DHCP IPv6 cấp IP cho Lan của Router R2 và R3

  - Trên R2 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc
  Code:
  R2(config)#ipv6 local pool LAN2 22::/48 64
  R2(config)#ipv6 dhcp pool LAN2
  R2(config-dhcp)#do sh ipv6 dhcp
  This device's DHCPv6 unique identifier (DUID): 000300010030F2829601
  R2(config-dhcp)#prefix-delegation 33::254/64 000300010030F2829601
  R2(config-dhcp)#dns-server 22::254
  R2(config-if)#ipv6 dhcp server LAN2

  - Trên R3 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc
  Code:
  R3(config)#ipv6 local pool LAN3 33::/48 64
  R3(config)#ipv6 local pool LAN3
  R3(config)#ipv6 dhcp pool LAN3
  R3(config-dhcp)#do sh ipv6 dhcp

  This device's DHCPv6 unique identifier (DUID): 0003000100E0A306BE01

  Code:
  R3(config-dhcp)#prefix-delegation 33::254/64 0003000100E0A306BE01
  R3(config-dhcp)#dns-server 33::254
  R3(config-if)#ipv6 dhcp server LAN3
  - Kiểm tra trên PC2 của R3 ta thấy pc đã nhận được DHCP

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(3)

  3. Cấu hình Static Route IPv6

  -
  cấu hình định tuyến static route trên các router R1

  R1(config)#ipv6 route 23::/64 12::2
  R1(config)#ipv6 route 23::/64 13::3
  R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 12::2
  R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 13::3
  R1(config)#ipv6 route 22::/64 12::2
  R1(config)#ipv6 route 33::/64 13::3
  R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::3 128 //cấu hình đường dự phòng với AD=128
  R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::2 128
  R1(config)#ipv6 route 22::/64 13::3 128
  R1(config)#ipv6 route 33::/64 12::2 128​

  - cấu hình định tuyến static route trên các router R2
  Code:
  R2(config)#ipv6 route 13::/64 12::1
  R2(config)#ipv6 route 13::/64 23::3
  R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 12::1
  R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 23::3
  R2(config)#ipv6 route 33::/64 23::3
  R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::3 128
  R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::1 128
  R2(config)#ipv6 route 33::/64 12::1 128

  - cấu hình định tuyến static route trên các router R3
  Code:
  R3(config)#ipv6 route 12::/64 13::1
  R3(config)#ipv6 route 12::/64 23::2
  R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 13::1
  R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 23::2
  R3(config)#ipv6 route 22::/64 23::2
  R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::2 128
  R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::1 128
  R3(config)#ipv6 route 22::/64 13::1 128
  - Kiểm tra bảng định tuyến R1

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(4)

  - Từ R1 ping mạng 23::/64 và Loopback R2

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(5)


  4. Cấu hình RIPng IPv6

  - Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R1

  R1(config)#no ipv6 route 2:2:2:2::/64 //tắt đinh tuyến Static Route
  R1(config)#no ipv6 route 3:3:3:3::/64
  R1(config)#no ipv6 route 22::/64
  R1(config)#no ipv6 route 23::/64
  R1(config)#no ipv6 route 33::/64
  R1(config)#ipv6 router rip 1 // bật static route trên router
  R1(config)#int g0/0
  R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable // bật static route trên interface
  R1(config)#int g0/1
  R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable
  R1(config)#int loopback 1
  R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable​

  - Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R2
  Code:
  R2(config)#no ipv6 route 1:1:1:1::/64
  R2(config)#no ipv6 route 3:3:3:3::/64
  R2(config)#no ipv6 route 13::/64
  R2(config)#no ipv6 route 33::/64
  R2(config)#ipv6 router rip 1
  R2(config)#int g0/0
  R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
  R2(config)#int g0/1
  R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
  R2(config)#int loopback 2
  R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable

  - Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R3
  Code:
  R3(config)#no ipv6 route 1:1:1:1::/64
  R3(config)#no ipv6 route 2:2:2:2::/64
  R3(config)#no ipv6 route 12::/64
  R3(config)#no ipv6 route 22::/64
  R3(config)#ipv6 router rip 1
  R3(config)#int g0/0
  R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
  R3(config)#int g0/1
  R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
  R3(config)#int loopback 3
  R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable

  - Kiểm tra bảng định tuyến của R1

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(6)

  - Từ pc2 ping R1

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(7)


  5. Cấu hình OSPF IPv6

  - Cấu hình OSPF IPv6 trên R1

  R1(config)#no ipv6 router rip 1
  R1(config)#ipv6 router ospf 10
  R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 //cần có router-id để chạy OSPF
  R1(config)#interface g0/0
  R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int g0/1
  R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int loopback 1
  R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0​

  - Cấu hình OSPF IPv6 trên R2
  Code:
  R2(config)#ipv6 router ospf 20
  R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
  R2(config-rtr)#exit
  R2(config)#int g0/0
  R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#int g0/1
  R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#int g0/2
  R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#int loopback 2
  R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  - Cấu hình OSPF IPv6 trên R3
  Code:
  R3(config)#ipv6 router ospf 20
  R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
  R3(config-rtr)#exit
  R3(config)#int g0/0
  R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R3(config-if)#exit
  R3(config)#int g0/1
  R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R3(config-if)#exit
  R3(config)#int g0/2
  R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  R3(config-if)#exit
  R3(config)#int loopback 2
  R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
  - Kiểm tra bảng định tuyến R1

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(8)

  6. Cấu hình EIGRP IPv6

  - Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R1

  R1(config)#no ipv6 router ospf 10
  R1(config)#ipv6 router eigrp 1
  R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
  R2(config-rtr)#no shutdown //Trong EIGRP mặc định là shutdown nên ta cần no shut EIGRP

  Code:
  R1(config-rtr)#exit
  R1(config)#int g0/0
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int g0/1
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int loopback 1
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
  
  R1(config-rtr)#exit
  R1(config)#int g0/0
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int g0/1
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R1(config-if)#exit
  R1(config)#int loopback 1
  R1(config-if)#ipv6 eigrp 1

  - Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R2
  Code:
  R2(config)#no ipv6 router ospf 10
  R2(config)#ipv6 router eigrp 1
  R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
  R2(config-rtr)#no shutdown
  R2(config-rtr)#exit
  R2(config)#int g0/0
  R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#int g0/1
  R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R2(config-if)#exit
  R2(config)#int loopback 1
  R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
  - Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R3
  Code:
  R3(config)#no ipv6 router ospf 10
  R3(config)#ipv6 router eigrp 1
  R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
  R3(config-rtr)#no shutdown
  R3(config-rtr)#exit
  R3(config)#int g0/0
  R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R3(config-if)#exit
  R3(config)#int g0/1
  R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
  R3(config-if)#exit
  R3(config)#int loopback 1
  R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
  - Kiểm tra bảng định tuyến

  cau hinh IPv6 tren Router Cisco(9)
   
  Last edited: Jul 25, 2016
 2. khoa.ntk01

  khoa.ntk01 New Member

  Joined:
  Jan 4, 2015
  Messages:
  34
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  0
  mất luôn ảnh rồi, up lại giúp em nha root
   
 3. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  59
  Trophy Points:
  48
  hi bạn,

  Đã upload xong hình bài lab này. CHúc bạn làm lab vui vẻ

  Thanks,
   
 4. Thuy1661

  Thuy1661 New Member

  Joined:
  May 17, 2019
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Location:
  Viet Nam
  Cao nhân nào giúp e cái DUID là như nào với.không thể hiểu nổi luôn ấy
   

Share This Page