Lab 1. Install Oracle 11gR2 trên CentOS 7.0 - Phần 1

Discussion in 'Oracle' started by thanhdc, Aug 25, 2014.

 1. thanhdc

  thanhdc Super Moderator

  Joined:
  Aug 10, 2014
  Messages:
  124
  Likes Received:
  3
  Trophy Points:
  18
  I. Mô hình:
  [​IMG]

  II. Chuẩn bị:
  + Source bộ cài: Oracle Database 11gR2 11.0.2.x

  [TABLE="class: grid, width: 400, align: left"]

  p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
  database

  p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
  database

  p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
  grid

  p13390677_112040_Linux-x86-64_4of7.zip
  client

  p13390677_112040_Linux-x86-64_5of7.zip
  gateways

  p13390677_112040_Linux-x86-64_6of7.zip
  examples

  p13390677_112040_Linux-x86-64_7of7.zip
  deinstall
  [/TABLE]


  + Server cài CentOS 7.0 với các thành phần:

  Server with GUI hoặc Gnome Desktop
  Development tools
  Compatbility Libraries
  [​IMG]

  +Cấu hình địa chỉ IP:  Card 1 (kết nối được internet) đặt IP tĩnh
  [​IMG]

  Card 2 Nhận IP động (kết nối local)
  [​IMG]

  + Cấu hình file /etc/hosts
  Thêm 1 dòng vào cuối, dòng này rất quan trọng đó, ko có khi cài sẽ báo lỗi…
  [​IMG]

  vi /etc/hosts

  127.0.0.1 ocalhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
  ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
  192.168.1.120 server2 server2.svuit.local  + Stop và disable Firewall và SELinux
  systemctl stop firewalld
  systemctl disable firewall

  vi /etc/selinux/config
  # This file controls the state of SELinux on the system.
  # SELINUX= can take one of these three values:
  # enforcing - SELinux security policy is enforced.
  # permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
  # disabled - No SELinux policy is loaded.
  SELINUX=disable
  # SELINUXTYPE= can take one of these two values:
  # targeted - Targeted processes are protected,
  # minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
  # mls - Multi Level Security protection.
  SELINUXTYPE=targeted​

  + Cấu hình group, user, tạo và phân quyền thư mục

  - Tạo group và user
  #groupadd oinstall –g 500
  #groupadd dba –g 501
  #groupadd oper –g 502
  #useradd -g oinstall -G dba,oper oracle –u 500
  #passwd oracle


  -Tạo các thư mục:
  mkdir /u1 ,để chứa Oracle Database Software
  mkdir /u2 ,để chứa Database File / Log File /…
  mkdir /ora11gR2_database/ ,chứa source cài đặt đã giải nén

  -Phân quyền trên các thư mục:
  #chown -R oracle: oinstall /u1
  #chown -R oracle: oinstall /u2
  #chmod -R 0775 /u1
  #chmod -R 0775 /u2
  #chown -R oracle: oinstall
  #chmod -R 0775 /ora11gR2_database/


  + Giải nén source cài đặt vào /ora11gR2_database/

  [oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ ll
  total 5483625
  -r--------. 1 oracle oracle 1395582860 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 1151304589 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 1205251894 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 656026876 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_4of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 599170344 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_5of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 488372844 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_6of7.zip
  -r--------. 1 oracle oracle 119521122 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_7of7.zip

  [oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip -d /ora11gR2_database/
  [oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip -d /ora11gR2_database/

  Tips: Bạn có thể tạo file iso chứa 2 gói p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip và p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
  Chèn file iso vừa tạo vào máy ảo vmware, sau đó tiến hành giải nén…và cài…​

   
  Last edited: Aug 27, 2014

Share This Page