Lab 1.3 Redistribute sử dụng Route-map, tag - part 3

Discussion in 'Lab' started by root, Jul 14, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Mô hình và yêu cầu
  1. Mô hình

  [​IMG]

  2. Sơ đồ IP

  [TABLE="class: grid, width: 500"]

  R1
  f0/0
  f0/1
  14.14.14.1/24
  13.13.13.1/24

  R2
  f0/0
  f0/1
  24.24.24.2/24
  23.23.23.2/24

  R3
  f0/0
  f0/1
  f1/0
  13.13.13.3/24
  23.23.23.3/24
  35.35.35.3/24

  R4
  f0/0
  f0/1
  24.24.24.4/24
  14.14.14.4/24

  R5
  f0/0
  35.35.35.5/24
  [/TABLE]


  3. Yêu cầu
  - Cấu hình IP và các domain Routing như trong hình ở trên
  - Cấu hình Redistribute sao cho
  • Cấu hình để R1 chỉ quảng bá domain Routing EIGRP
  • Cấu hình để R2 chỉ quáng bá domain Routing OSPF
  • Cấu hình để R3 chỉ quáng bá domain Routing EIGRP
   => Kết quả là R4 chỉ thấy vùng OSPF mà không nhìn thấy vùng RIP và tương tự R5 cũng chỉ nhìn thấy vùng EIGRP mà không nhìn thấy vùng RIP

  II. Triển khai
  1. Cấu hình IP và các domain routing
  - Trên R1

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config-if)#interface f0/0
  R1(config-if)#ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int f0/1
  R1(config-if)#ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown

  R1(config)#router rip
  R1(config-router)# version 2
  R1(config-router)# network 13.13.13.0
  R1(config-router)# no auto-summary

  R1(config-router)# router eigrp 1
  R1(config-router)# network 14.14.14.0
  R1(config-router)# no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R2

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R2(config-if)#interface f0/0
  R2(config-if)#ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#int f0/1
  R2(config-if)#ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown

  R2(config)#router rip
  R2(config-router)# version 2
  R2(config-router)# network 23.23.23.0
  R2(config-router)# no auto-summary

  R2(config-router)# router eigrp 1
  R2(config-router)# network 24.24.24.0
  R2(config-router)# no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R3

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config-if)#interface f0/0
  R3(config-if)#ip address 13.13.13.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int f0/1
  R3(config-if)#ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int f1/0
  R3(config-if)#ip address 35.35.35.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown

  R3(config)#router rip
  R3(config-router)# version 2
  R3(config-router)# network 13.13.13.0
  R3(config-router)# network 23.23.23.0
  R3(config-router)# no auto-summary

  R3(config-router)# router ospf 1
  R3(config-router)# network 35.35.35.0 0.0.0.255 area 0
  [/TABLE]

  - Trên R4

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R4(config-if)#interface f0/0
  R4(config-if)#ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown
  R4(config-if)#int f0/1
  R4(config-if)#ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown

  R4(config)#router eigrp 1
  R4(config-router)# network 14.14.14.0
  R4(config-router)# network 24.24.24.0
  R4(config-router)# no auto-summary
  [/TABLE]

  - Trên R5

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R5(config-if)#interface f0/0
  R5(config-if)#ip address 35.35.35.5 255.255.255.0
  R5(config-if)#no shutdown

  R5(config)#router ospf 1
  R5(config-router)# network 35.35.35.0 0.0.0.255 area 0
  [/TABLE]

  Kiểm tra trạng thái bảng định tuyến trên các Route
  - Trên R1

  Code:
  R1#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    35.35.35.0 [120/5] via 13.13.13.3, 00:00:16, FastEthernet0/1
     23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    23.23.23.0 [120/1] via 13.13.13.3, 00:00:16, FastEthernet0/1
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  D    24.24.24.0 [90/307200] via 14.14.14.4, 01:24:05, FastEthernet0/0
     13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    13.13.13.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    14.14.14.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  
  - Trên R2

  Code:
  R2#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    35.35.35.0 [120/5] via 23.23.23.3, 00:00:23, FastEthernet0/1
     23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    23.23.23.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    24.24.24.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    13.13.13.0 [120/1] via 23.23.23.3, 00:00:23, FastEthernet0/1
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  D    14.14.14.0 [90/307200] via 24.24.24.4, 01:24:39, FastEthernet0/0
  
  - Trên R3

  Code:
  R3#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    35.35.35.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    23.23.23.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    13.13.13.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  
  - Trên R4

  Code:
  R4#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    24.24.24.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    14.14.14.0 is directly connected, FastEthernet0/1
  
  - Trên R5

  Code:
  R5#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    35.35.35.0 is directly connected, FastEthernet0/0
  
   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  2. Cấu hình Redistribute
  - Trên R1: Tạo 1 route-map tên là TAG và gán tag nay là 50. Sau đó thực hiện redistribute kèm theo tham số route-map này

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#route-map TAG-1 permit 10
  R1(config-route-map)#set tag 40

  //redistribute EIGRP vào RIP với route-map
  R1(config)#router rip
  R1(config-router)#version 2
  R1(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 5 route-map TAG-1
  [/TABLE]

  - Bảng định tuyến của R3 đã có các lớp mạng của vùng EIGRP

  Code:
  R3#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    35.35.35.0 is directly connected, FastEthernet1/0
     23.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    23.23.23.0 is directly connected, FastEthernet0/1
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    24.24.24.0 [120/5] via 13.13.13.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
     13.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    13.13.13.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  R    14.14.14.0 [120/5] via 13.13.13.1, 00:00:17, FastEthernet0/0
  
  - Các bạn thực hiện show route lớp mạng để thể tag trên subnet được redistribute
  - Bây giờ trên R3 tạo 1 route-map và chỉ cho phép lớp mạng nào có tag là 40 thì mới được redistribute vào OSPF

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config)#route-map TAG-1 permit 10
  R3(config-route-map)#match tag 40


  R3(config)#router ospf 1
  R3(config-router)#redistribute rip subnets route-map TAG-1
  [/TABLE]

  - Bây giờ bạn "show ip route" trên R5 các bạn sẽ thấy R5 chỉ nhận được các lớp mạng trong vùng EIGRP cùng vùng RIP thì không nhận được

  Code:
  R5#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    35.35.35.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  O E2  24.24.24.0 [110/20] via 35.35.35.3, 00:02:09, FastEthernet0/0
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  O E2  14.14.14.0 [110/20] via 35.35.35.3, 00:02:09, FastEthernet0/0
  


  Các bạn làm tương tự route-map cho R2 và R3 để R4 chỉ nhìn thấy các lớp mạng của OSPF
  - Trên R3

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config)#route-map TAG-2 permit 20
  R3(config-route-map)#set tag 50


  R3(config)#router rip
  R3(config-router)#version 2
  R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5 route-map TAG-2

  [/TABLE]

  - Trên R2

  [TABLE="class: outer_border, width: 600"]

  R2(config)#route-map TAG-2 permit 20
  R2(config-route-map)#match tag 50


  R2(config)#router eigrp 1
  R2(config-router)#redistribute rip metric 100000 100 255 1 1500 route-map TAG-2

  [/TABLE]

  - show ip route treen R4 các bạn thấy R4 cũng chỉ nhìn tháy 1 subnet trong vùng OSPF, các subnet vùng RIP nó không nhìn thấy

  Code:
  R4#sh ip route | begin set
  Gateway of last resort is not set
  
  
     35.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  D EX  35.35.35.0 [170/307200] via 24.24.24.2, 00:04:56, FastEthernet0/0
     24.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    24.24.24.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     14.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
  C    14.14.14.0 is directly connected, FastEthernet0/1
  

  - Subnet vùng OSPF mà R4 nhìn thấy có tag là 50

   

Share This Page