Linux [Lab 1.2] How to Install phpmyadmin on CentOS 7 Minimal

Discussion in 'Apache,Php' started by root, Feb 27, 2017.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,184
  Likes Received:
  38
  Trophy Points:
  48

  Hướng dẫn cài đặt phpmyadmin trên CentOS 7 Minimal


  phpMyAdmin là công cụ miễn phí (free tool) quản trị MySQL bằng giao diện GUI. Cài đặt phpMyAdmin được thực hiện sau khi đã cài đặt Apache, MySQL và PHP. Việc quản lý MariaDB bằng dòng lệnh khó khăn đối với bạn, thì việc cài đặt phpMyAdmin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền này một cách trực quan, thuận tiện với giao diện web.

  - Bước 1: Cài đặt Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo trên CentOS 7 Minimal.

  Code:
  [root@centos7 ~]# yum -y install httpd
  Để cài đặt bạn phải sử Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

  Code:
  [root@centos7 ~]# rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  
  
  Retrieving http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  
  warning: /var/tmp/rpm-tmp.FMeRgP: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 352c64e5: NOKEY
  
  Preparing... ################################# [100%]
  
  Updating / installing...
  
  1:epel-release-7-9 ################################# [100%]

  Install phpmyadmin on CentOS 7(1)


  Sau khi cài đặt Fedora Projects EPEL repo chúng ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra lại thông tin phiên bản “phpmyadmin”.

  Code:
  [root@centos7 ~]# yum info phpMyAdmin

  Install phpmyadmin on CentOS 7(2)


  - Bước 2: Tiến hành cài đặt phpmyadmin trên CentOS 7 Minimal bằng lệnh sau.

  Code:
  [root@centos7 ~]# yum -y install phpmyadmin

  - Bước 3:
  Sau khi cài đặt xong phpmyadmin trên CentOS 7 bạn không thể truy cập vào địa chỉ “http://yourip/phpmyadmin” bởi vì phpMyAdmin giới hạn quyền truy cập từ các ip khác.


  Install phpmyadmin on CentOS 7(3)


  Vì vậy, các bạn cần thay đổi cấu hình trong file “phpMyadmin.conf” để có thể truy cập vào được phpmyadmin.


  Code:
  [root@centos7 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf


  Install phpmyadmin on CentOS 7(4)


  Sau đó các bạn lưu file “phpmyadmin.conf” mà bạn đã cấu hình ở trên lai và restart lại dịch vụ “httpd” trên CentOS 7 Minimal.

  Code:
  [root@centos7 ~]# service httpd restart

  Các bạn nhớ mở rule trên firewall cho phép dịch vụ httpd có thể đi qua nhé.

  Code:
  [root@centos7 ~]# firewall-cmd --add-service=http

  Bây giờ chúng ta đã có thể truy cập vào phpMyAdmin chỉ bằng ip của bạn.

  Bây giờ bạn thử truy cập vào http://yourip/phpmyadmin (hay http://domain/phpmyadmin) lại xem


  Install phpmyadmin on CentOS 7(5)

  Các bạn có thể xem các lab liên quan đến cài đặt các dịch vụ trên CentOS 7
   
  Last edited: Feb 27, 2017

Share This Page