Lab 1.1 Redistribute

Discussion in 'Lab' started by root, Jul 12, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  I. Mô hình và yêu cầu
  1. Mô hình
  [​IMG]

  2. Yêu cầu
  - Cấu hình NAT để các Router bên trong ra internet
  - Cấu hình Redistribute sao cho Router và PC bên trong ra được internet
  - Sơ đồ IP:

  [TABLE="class: grid, width: 800"]

  R4
  f0/0
  f0/1
  dhcp
  IP: 10.4.4.4/24

  R3
  f0/0
  f0/1
  IP: 10.4.4.3/24
  IP: 10.3.3.3/24

  R2
  f0/0
  f0/1
  IP: 10.3.3.2/24
  IP: 10.2.2.2/24

  R1
  f0/0
  f0/1
  IP: 10.2.2.1/24
  IP: 10.1.1.1/24

  R5
  f0/0
  f0/1
  IP: 10.1.1.5/24
  IP: 192.168.1.1/24

  PC

  IP: 192.168.1.10/24
  Gateway: 192.168.1.1
  [/TABLE]

  II. Triển khai
  1. Trên R1
  - Cấu hình IP, NAT overload và lan truyền default-route vào bên trong

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R4(config)#int f0/0
  R4(config-if)#ip address dhcp
  R4(config-if)#no shut
  R4(config-if)#int f0/1
  R4(config-if)#ip address 10.4.4.4 255.255.255.0
  R4(config-if)#no shutdown

  R4(config)#access-list 1 permit any
  R4(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload

  R4(config)#int f0/0
  R4(config-if)#ip nat outside
  R4(config-if)#int f0/1
  R4(config-if)#ip nat inside

  R4(config)#router ospf 1
  R4(config-router)#network 10.4.4.4 0.0.0.0 area 0
  R4(config-router)#default-information originate
  [/TABLE]

  2. Trên R3
  - Cấu hình IP, Routing(OSPF và RIP), lan truyền default-route và redistribute để phân phối các lớp mạng trong vùng OSPF và RIP với nhau.

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R3(config)#int f0/0
  R3(config-if)#ip address 10.4.4.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config-if)#int f0/1
  R3(config-if)#ip address 10.3.3.3 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown

  R3(config)#router ospf 1
  R3(config-router)#network 10.4.4.3 0.0.0.0 area 0
  R3(config-router)#redistribute rip subnets

  R3(config)#router rip
  R3(config-router)#network 10.3.3.3
  R3(config-router)#default-information originate
  R3(config-router)#redistribute ospf 1 metric 5
  [/TABLE]

  3. Trên R2
  - Cấu hình IP, Routing( RIP và EIGRP), lan truyền default-route và redistribute để phần phối các lớp mạng trong vùng định tuyến EIGRP và RIP với nhau.

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R2(config-if)#int f0/0
  R2(config-if)#ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config-if)#int f0/1
  R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown

  R2(config)#router rip
  R2(config-router)#network 10.3.3.2
  R2(config-router)#redistribute eigrp 1 metric 5

  R2(config)#router eigrp 1
  R2(config-router)#network 10.2.2.2 0.0.0.0
  R2(config-router)#redistribute static
  R2(config-router)#redistribute rip metric 100000 100 255 1 1500
  [/TABLE]

  4. Trên R1
  - Cấu hình IP, Routing: EIGRP và static route và thực hiện redistribute static.

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R1(config)#int f0/0
  R1(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config-if)#int f0/1
  R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  R1(config-if)#no shutdown

  R1(config)#router eigrp 1
  R1(config-router)#network 10.2.2.1 0.0.0.0
  R1(config-router)#redistribute static metric 100000 100 255 1 1500

  R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.5
  [/TABLE]

  5. Trên R5
  - Cấu hình IP và trỏ default-route về R1

  [TABLE="class: outer_border, width: 500"]

  R5(config)#int f0/0
  R5(config-if)#ip address 10.1.1.5 255.255.255.0
  R5(config-if)#no shutdown
  R5(config-if)#int f0/1
  R5(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  R5(config-if)#no shutdown
  R5(config)#int loopback 0
  R5(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

  R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1
  [/TABLE]

  III. Kết quả
  - PC ping ra internet thành công

  [​IMG]

  - Show route các Router
  - R4

  - R3
  - R2


  - R1

  - R5
   

Share This Page