Lab 01: Configuration Basic SAN Switch Brocade G610

Discussion in 'SAN SWITCH' started by nessiggk, Feb 23, 2019.

 1. nessiggk

  nessiggk Member

  Joined:
  Feb 25, 2018
  Messages:
  63
  Likes Received:
  7
  Trophy Points:
  8
  Gender:
  Male
  Location:
  HOCHIMINH CITY
  Home Page:

  Lab 01: Configuration Basic SAN Switch Brocade G610
  I. Chuẩn bị


  • Thiết bị Brocade G610 Switch
  config basic san switch g610 (1)

  • Cắm 1 nguồn cho 1 con G610, sau đó gắn dùng một dây console port (RJ-45) như hình -> Xác nhận cổng (COM mấy) nhận vào ở máy tính
  config basic san switch g610 (2)

  • Gắn 1 Dây LAN vào cổng Ethernet như hình (mục đích bài này dùng Ethernet port để ping từ máy tính tới kiểm tra kết nối)
  config basic san switch g610 (3)


  • Ở bài này mình sẽ dùng dây console cấu hình cơ bản của 1 con G610

  II. Tiến hành bài lab


  • Xác nhận cổng nhận dây console RJ-45, và nhập như hình, dùng phần mềm putty.exe để truy cập
  config basic san switch g610 (4)


  • ở giao diện console, đăng nhập với admin và mật khẩu mặc định là: password (nếu có hiện đổi mật khẩu thì sẽ đổi mật khẩu mặc định, còn không Ctrl +C bỏ qua)
  Code:
  G610 console login: admin
  
  Password:
  
  2019/02/17-11:20:22, [LOG-1000], 9, FID 128, INFO, G610, Previous message repeat ed 1 time(s).
  • Tiếp theo ta sẽ cấu hình ip, nếu sử dụng DHCP, thiết bị sẽ tự động cấu hình IP address, subnet mask,… Ta có thể đặt IP tĩnh cho thiết bị
   • Dùng lệnh “ipaddrset” . Những thông tin trong ngoặc [] là thông tin định sẵn, ta nhập thông tin mới vào hoặc có thể ấn Enter để bỏ qua
  Code:
  G610:admin> ipaddrset
  
  DHCP [Off]:
  
  Ethernet IP Address [192.168.30.70]:10.123.10.21
  
  Ethernet Subnet mask [255.255.255.0]:
  
  Gateway IP Address [none]:10.123.10.250
  
  IP address is being changed...
  
  Done.
  
  2019/02/17-11:22:59, [IPAD-1000], 10, CHASSIS, INFO, BrocadeG610, SW/0 Ether/0 I Pv4 manual 10.123.10.21/24 DHCP Off.
  
  2019/02/17-11:22:59, [IPAD-1001], 11, CHASSIS, INFO, BrocadeG610, CP/0 IPv4 manu al 10.123.10.250 DHCP Off.

  • Setting the data and time
   • Nhập date [newdate] ,newdate dưới dạng chuỗi mmddhhmmyy
  mm: chỉ thị tháng . giá trị từ 01 - 12

  dd: chỉ thị ngày. 01 - 31

  hh: chỉ thị giờ. 00 - 23

  mm: chỉ thị phút. 00 – 59

  yy: chỉ thị năm. Từ 00 – 37 (đại diện năm 2000 – 2037) và 70 – 99 (đại diện 1970 đến 1999)

  Ví dụ như hôm mình nhập là ngày 17 tháng 2 năm 2019, lúc 9h29 : 0217092919 :v

  Code:
  G610:admin> date
  
  Sun Feb 17 11:25:49 UTC 2019
  
  G610:admin> date "0217092919"
  
  Sun Feb 17 09:29:00 UTC 2019
  
  2019/02/17-09:29:00, [TS-1009], 12, FID 128, INFO, G610, Date changed by user fr om 02/17/19-11:27:52 to 02/17/19-09:29:00.
  
  G610:admin> date
  
  Sun Feb 17 09:29:27 UTC 2019
  
  G610:admin>

  • Set timezone
  Code:
  G610:admin> tsTimeZone --interactive
  
  Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
  
  Please select a continent or ocean.
  
  1) Africa
  
  2) Americas
  
  3) Antarctica
  
  4) Arctic Ocean
  
  5) Asia
  
  6) Atlantic Ocean
  
  7) Australia
  
  8) Europe
  
  9) Indian Ocean
  
  10) Pacific Ocean
  
  11) none - I want to specify the time zone using the POSIX TZ format.
  
  Enter number or control-D to quit ?5
  
  Please select a country.
  
  1) Afghanistan 18) Israel        35) Palestine
  
  2) Armenia 19) Japan        36) Philippines
  
  3) Azerbaijan 20) Jordan        37) Qatar
  
  4) Bahrain 21) Kazakhstan      38) Russia
  
  5) Bangladesh 22) Korea (North)    39) Saudi Arabia
  
  6) Bhutan 23) Korea (South)    40) Singapore
  
  7) Brunei 24) Kuwait        41) Sri Lanka
  
  8) Cambodia 25) Kyrgyzstan      42) Syria
  
  9) China 26) Laos         43) Taiwan
  
  10) Cyprus 27) Lebanon       44) Tajikistan
  
  11) East Timor 28) Macau        45) Thailand
  
  12) Georgia 29) Malaysia       46) Turkmenistan
  
  13) Hong Kong 30) Mongolia       47) United Arab Emirates
  
  14) India 31) Myanmar (Burma)   48) Uzbekistan
  
  15) Indonesia 32) Nepal        49) Vietnam
  
  16) Iran 33) Oman         50) Yemen
  
  17) Iraq 34) Pakistan
  
  Enter number or control-D to quit ?49
  
  
  The following information has been given:
  
  
  Vietnam
  
  
  Therefore TZ='Asia/Ho_Chi_Minh' will be used.
  
  Local time is now: Sun Feb 17 16:38:48 ICT 2019.
  
  Universal Time is now: Sun Feb 17 09:38:48 UTC 2019.
  
  Is the above information OK?
  
  1) Yes
  
  2) No
  
  Enter number or control-D to quit ?1
  
  2019/02/17-16:38:52, [TS-1012], 13, FID 128, INFO, G610, Timezone changed from G MT to Asia/Ho_Chi_Minh
  
  System Time Zone change will take effect at next reboot. On Chassis, reboot both CPs simultaneously.
  
  G610:admin>

  • Thay đổi tên switch
   • switchName , sau đó thực hiện re-login bằng lệnh “exit” đăng nhập lại với admin
  Code:
  G610:admin> switchName San_Switch01
  
  Committing configuration...
  
  Done.
  
  Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the change to be applied.
  
  2019/02/17-16:47:46, [IPAD-1002], 15, FID 128, INFO, San_Switch01, Switch name has been successfully changed to San_Switch01.
  
  G610:admin> exit
  
  log
  
  
  Fabric OS (San_Switch01)
  
  
  
  San_Switch01 console login: admin
  
  Password:
  
  San_Switch01:admin>


  • Lệnh “switchShow”: Hiện thông tin và trạng thái của Switch

  • Backup cấu hình của thiết bị thông qua FTP
   • configUpload ,và làm theo lời nhắc trong hộp thoại
  Code:
  San_Switch01:admin> San_Switch01:admin>
  
  rbash: syntax error near unexpected token `San_Switch01:admin>'
  
  San_Switch01:admin> configupload
  
  Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]: ftp
  
  Server Name or IP Address [host]: 10.123.10.20
  
  User Name [user]: pc01
  
  Path/Filename [<home dir>/config.txt]:
  
  Section (all|chassis|switch [all]): all
  
  Password:
  
  
  configUpload complete: All selected config parameters are uploaded

  • Trước đó ta phải xây dựng được một FTP server trên windows của ta

  • Hướng dẫn xây dựng FTP server trên windows 10 có trên mạng, search google nhé
  config basic san switch g610 (5)

  Hoàn thành bài lab cấu hình cơ bản G610 Switch. Còn tiếp…
   

Share This Page