[BGP] Lab 01- Cấu hình BGP cơ bản -part 1

Discussion in 'Lab' started by root, Feb 24, 2016.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  Đây là bài lab hướng dẫn cấu hình BGP cơ bản
  - Cấu hình eBGP sử dụng loopback và physical interface sử dụng update-source và ebgp-multihop
  - Cấu hình iBGP ở dạng full mesh và cấu hình next-hop-self cho các Router biên
  Đây là file cấu hình của bài lab: DOWNLOAD
  Đây là file hướng dẫn cấu hình bài LAB BGP bằng file word: DOWNLOAD

  I. Chuẩn bị
  1. Sơ đồ triển khai

  1.1. Sơ đồ triển khai bài Lab.
  [​IMG]

  1.2. Sơ đồ IP

  Sơ đồ phân bố IP cho các Router.

  [TABLE="class: grid, width: 800"]

  Router
  Interface
  IP address

  R1
  f0/0
  f0/1
  loopback 0

  192.168.14.1/24
  192.168.12.1/24
  1.1.1.1/24


  R2
  f0/0
  f0/1
  loopback 0

  192.168.12.2/24
  192.168.23.2/24
  2.2.2.2/24


  R3
  f0/0
  f0/1
  loopback 0

  192.168.23.3/24
  192.168.35.3/24
  3.3.3.3/24


  R4
  f0/0
  loopback 0
  loopback 1

  192.168.14.4/24
  4.4.4.4/24
  44.44.44.44/32


  R5
  f0/0
  loopback 0
  loopback 1

  192.168.35.5/24
  5.5.5.5/24
  55.55.55.55/32

  [/TABLE]


  1.3. yêu cầu:

  • Cấu hình R1, R2, R3 tham gia định tuyến OSPF với Area 0. (tất cả các interface loopback0 cũng tham gia định tuyến OSPF).
  • Cấu hình R1 và R4 tham gia định tuyến BGP sử dụng card loopback để tham gia neighbor. R4 sẽ quảng bá network 44.44.44.44/43
  • Cấu hình R3 và R5 tham gia định tuyến BGP sử dụng interface physical để tham gia neighbor. R5 sẽ quảng bá network 55.55.55.55/43

  II. Cấu hình

  2.1. Cấu hình cơ bản

  Cấu hình IP cho các Router

  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  //Config Router R1
  R1(config)# interface f0/0
  R1(config-if)# ip address 192.168.14.1 255.255.255.0
  R1(config-if)# interface f0/1
  R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
  R1(config-if)# interface loopback0
  R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

  //Config Router R2
  R2(config)# interface f0/0
  R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
  R2(config-if)# interface f0/1
  R2(config-if)# ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
  R2(config-if)# interface loopback0
  R2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

  //Config Router R3
  R3(config)# interface f0/0
  R3(config-if)# ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
  R3(config-if)# interface f0/1
  R3(config-if)# ip address 192.168.35.3 255.255.255.0
  R3(config-if)# interface loopback0
  R3(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.0

  //Config Router R4
  R4(config)# interface f0/0
  R4(config-if)# ip address 192.168.14.4 255.255.255.0
  R4(config-if)# interface loopback0
  R4(config-if)# ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
  R4(config-if)# interface loopback1
  R4(config-if)# ip address 44.44.44.44 255.255.255.255

  //Config Router R5
  R5(config)# interface f0/0
  R5(config-if)# ip address 192.168.35.5 255.255.255.0
  R5(config-if)# interface loopback0
  R5(config-if)# ip address 5.5.5.5 255.255.255.0
  R5(config-if)# interface loopback1
  R5(config-if)# ip address 55.55.55.55 255.255.255.255

  [/TABLE]


  2.2. Cấu hình định tuyến OSPF
  - Cấu hình định tuyến OSPF cho các Router R1, R2 và R3.
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  R1(config)#router ospf 1
  R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
  R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  R1(config-router)#network 192.168.12.1 0.0.0.0 area 0

  R2(config)#router ospf 1
  R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
  R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
  R2(config-router)#network 192.168.12.2 0.0.0.0 area 0
  R2(config-router)#network 192.168.23.2 0.0.0.0 area 0

  R3(config)#router ospf 1
  R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
  R3(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
  R3(config-router)# network 192.168.23.3 0.0.0.0 area 0

  [/TABLE]


  - Kiểm tra bảng định tuyến của Router R1 sẽ có các route của các Router tham gia định tuyến OSPF.
  [​IMG]

  - Tương tự chúng ta kiểm tra bảng định tuyến của Router R2.

  [​IMG]

  - Bảng định tuyến của Router R3

  [​IMG]
   
 2. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,186
  Likes Received:
  52
  Trophy Points:
  48
  2.3. Cấu hình định tuyến BGP sử dụng card loopback

  - Cấu hình định tuyến BGP giữa Router R1 và R4 sử dụng card loopback để thiết lập Neighbor.
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  R1(config)#router bgp 123
  R1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
  R1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 remote-as 65004
  // vì chúng ta sử dụng card loopback để thiết lập neighbor nên cần phải “update-source” cho card loopback0
  R1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0
  // Vì sử dụng card loopback để thiết lập neighbor nên TTL phải >=2
  R1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 ebgp-multihop 255
  // Để R1 thiết lập Neighbor được với R4 thì R1 phải nhìn thấy loopback của R4.
  R1(config)# ip route 4.4.4.4 255.255.255.255 14.14.14.4


  // Cấu hình BGP trên Router R4
  R4(config)# router bgp 65004
  R4(config-router)# network 44.44.44.44 mask 255.255.255.255
  R4(config-router)# neighbor 1.1.1.1 remote-as 123
  R4(config-router)# neighbor 1.1.1.1 ebgp-multihop 5
  R4(config-router)# neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback1
  R4(config)# ip route 1.1.1.1 255.255.255.255 14.14.14.1

  [/TABLE]


  - Kiểm tra Router R1 xem đã thiết lập BGP neighbor với Router R4 chưa
  [​IMG]

  - Kiểm tra bảng routing BGP trên Router R1 chúng ta sẽ thấy network 44.44.44.44 được R4 quảng bá cho.
  [​IMG]

  [​IMG]

  - Tương tự chúng ta kiểm tra bảng Neighbor BGP trên Router R4 xem nó đã thiết lập Neighbor với Router R1 chưa.
  [​IMG]

  - Kiểm tra bảng định tuyến của R4
  [​IMG]


  2.4. Cấu hình định tuyến BGP sử dụng interface physical

  - Cấu hình định tuyến BGP giữa Router R3 và R5.
  [TABLE="class: outer_border, width: 800"]

  R3(config)#router bgp 123
  R3(config-router)# neighbor 35.35.35.5 remote-as 65005

  R5(config)# router bgp 65005
  R5(config-router)# network 55.55.55.55 mask 255.255.255.255
  R5(config-router)# neighbor 35.35.35.3 remote-as 123

  [/TABLE]


  - Kiểm tra bảng neighbor BGP trên Router R3 xem nó đã thiết lập neighbor BPG với R5 chưa.
  [​IMG]

  - Kiểm tra bảng định tuyến trên Router R3

  [​IMG]

  [​IMG]

  - Tương tự chúng ta kiểm tra bảng Neighbor BGP trên Router R5
  [​IMG]

  - Kiểm tra bảng định tuyến trên Router R5
  [​IMG]
   

Share This Page