Bài 2: Cú pháp jQuery

Discussion in 'Jquery' started by root, Jan 11, 2014.

 1. root

  root Well-Known Member

  Joined:
  Dec 31, 2012
  Messages:
  1,133
  Likes Received:
  60
  Trophy Points:
  48
  I. Cú pháp cơ bản jQuery
  • Cú pháp jQuery được dùng để chọn các thẻ HTML và tương tác các hành vi với các thẻ đó.
  • Cú pháp cơ bản rất đơn giản như sau:
  HTML:
  $(selector).action()
  • Dấu $ là để định nghĩa jQuery.
  • Phần (selector) là phần tìm các thẻ HTML thông qua tên thẻ, thuộc tính, lớp.
  • Phần action() là hành vi cần thực hiện cho các thẻ HTML sau khi tìm được.
  Ví Dụ:
  HTML:
  $(this).hide()   // hides the current element.
  $("p").hide()    // hides all <p> elements.
  $(".test").hide() // hides all elements with class="test".
  $("#test").hide() // hides the element with id="test".
  II. Selector
  • Selector là một chuỗi ký tự cho phép chỉ định chính xác element trên tài liệu html.
  • Gọi hàm $(<selector>) để jQuery trả về cho bạn một jQuery object. Object này chứa những hàm cung cấp bởi jQuery và mảng chứa DOM node tìm thấy bởi selector.
  • Có 2 kiểu Selector thường gặp
  1. Kiểu đơn
  • Tìm tag của element
  HTML:
  $("p")
  Ví dụ: ta sẽ thử trên tag <p> của HTML: Try it yourself

  • Tìm bằng class của element
  ​Ví dụ: Ta thử trên class "test" như sau: Try it yourself

  • Tìm bằng ID của element.
  HTML:
  $("#test")
  Ví dụ: Ta thử trên ID "test" try it yourself
   

Share This Page