Bitcoin tiếp tục trượt giảm sắp chạm đáy 5.000 USD

Ngày thứ 3 đen tối, Bitcoin xác lập mức giảm kỷ lục mới, chạm đáy 5.000 USD Đồng tiền số

Read more