Search results

  1. G

    AMF Labs

    AMF labs Mô hình AMF để thực hiện Master AMF X510L Địa chỉ IP: 10.1.1.1 manager / friend Nút AMF 1 x230 Địa chỉ IP: 10.1.1.2 Nút AMF 2x230 Địa chỉ IP: 10.1.1.3 Basic AMF configuration & use Ta thực hiện cấu hình trên Master như sau: Mạng AMF tên là SVuit và chỉ định thiết bị hiện tại...
  2. G

    Hướng dẫn cài đặt AT-Vista Manager EX

    Hướng dẫn cài đặt AVM EX 1 Tổng quan AT-Vista Manager EX (sau đây gọi là AVM EX) quản lý thông tin mạng, vị trí, v.v. Bằng cách sử dụng AVM EX, bạn có thể thực hiện hiển thị đồ họa trực quan và trực quan của mạng AMF, hiển thị thông tin trạng thái của mạng AMF, xác nhận trực tiếp khi xảy ra sự...
Top