Search results

  1. H

    Cisco ASA [Lab 2.5] How to install ASDM on asa gns3

    ad ơi! cho mình hỏi chút 1. mình cài java lên và cấu hình như trên nhưng trong mục security lại không có thanh kéo. 2. mình cài asdm lên thì báo là chưa cài java runtime envirment là sao 3. mình chạy asdm lên tì bào application error (unable to launch the application)
Top