Recent content by vohongnhuy

 1. V

  Bug This host is potentially vulnerable to issues described in CVE-2018-3646

  HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC ISSUE CVE-2018-3646 TRÊN VMWARE ESXI Issue: This host is potentially vulnerable to issues described in CVE-2018-3646, please refer to https://kb.vmware.com/s/article/55636 for details and VMware recommendations. KB 55636 Tham khảo: https://kb.vmware.com/s/article/55806...
 2. V

  Linux High Availability MySQL on Linux use MySQL NDB Cluster

  High Availability MySQL on Linux CentOS 7 use MySQL NDB Cluster Nội dung: I. Đặt vấn đề II. Giải pháp III. Tổng quan giải pháp IV. Thử nghiệm giải pháp 1. Mô hình hệ thống lab thử nghiệm giải pháp MySQL NDB Cluster trên VMWare 2. Triển khai MySQL NDB Cluster 3. Kiểm tra hoạt động. I. Đặt vấn...
 3. V

  Linux P2_High Availability Service on Linux (Apache + MySQL)

  High Availability Service on Linux CentOS 7 (Apache + MySQL) Tóm tắt nội dung Phần 1: http://svuit.vn/threads/p1_high-availability-service-on-linux-apache-mysql-10144/ I. Đặt vấn đề II. Giải pháp III. Tổng quan các giải pháp 1. Pacemaker 2. Corosync 3. MySQL Replication IV. Thử nghiệm giải pháp...
 4. V

  Linux P1_High Availability Service on Linux (Apache + MySQL)

  High Availability Service on Linux CentOS 7 (Apache + MySQL) Tóm tắt nội dung Phần 1: http://svuit.vn/threads/p1_high-availability-service-on-linux-apache-mysql-10144/ I. Đặt vấn đề II. Giải pháp III. Tổng quan các giải pháp 1. Pacemaker 2. Corosync 3. MySQL Replication IV. Thử nghiệm giải pháp...
 5. V

  Linux High Availability Disk on Linux use GlusterFS

  High Availability Disk on Linux use GlusterFS I. Đặt vấn đề Giả sử một doanh nghiệp có hệ thống các server Linux nhưng không có các giải pháp lưu trữ độc lập (SAN hoặc NAT). Làm thế nào để tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng, kết hợp các disk trên từng server tạo thành một hệ thống lưu trữ chung...
 6. V

  Window Storage Space Direct trên VMWare.

  Hướng dẫn triển khai thử nghiệm Storage Space Direct trên VMWare. 1. Đặt vấn đề Một hệ thống Window Server không các hệ thống lưu trữ (Storage) độc lập như SAN hay NAS, nhưng cần các yêu cầu về tính sẵn sàng cao, tính mở rộng, cũng như khả năng phục hồi dữ liệu sau sự cố (Highly Available –...
 7. V

  Simple C# File Watcher

  SIMPLE C# FILE WATCHER 1. Vấn đề Giả sử doanh nghiệp có hệ thống File Server nhưng không có các giải pháp về tính sẵn sàng cao và khôi phục sau sự cố, không có giải pháp backup dữ liệu hoặc giải pháp backup không đảm bảo realtime cho dữ liệu thay đổi thường xuyên. Vậy làm thế nào để đảm bảo an...
 8. V

  Bug Cannot create Availability Group or Listener on SQL Always On Availability Group

  Khi tạo SQL Always On Available Group, bạn có thể gặp phải 2 lỗi liên quan đến Permission là: Cannot create Availability Group (AG) Cannot create Availability Group Listener (AGL) Để khắc phục 2 lỗi này, cần đảm bảo một số yêu cầu sau trong hệ thống: IP cấp phát cho Cluster và Listener...
 9. V

  Bug Cannot generate SSPI context on SSMS when connect SQL Server

  Hướng dẫn khắc phục lỗi “The target principal name is incorrect. Cannot generate SSPI context” trong SSMS khi đến nối đến SQL Server. Tài liệu của Microsoft về lỗi này: https://support.microsoft.com/en-us/help/811889/how-to-troubleshoot-the-cannot-generate-sspi-context-error-message Tóm tắt...
 10. V

  Microsoft [P2] SQL Server 2017 Always On Cluster

  SQL Server 2017 Always On Cluster Các bước thực hiện: 1. Chuẩn bị 2. Cài đặt SQL Server 2017 3. Cài đặt SQL Server Management Studio. 4. Cài đặt Window failover clustering 5. Tạo Windows Failover Cluster 6. Bật chức năng Always On Availability Groups trên các SQL Cluster Nodes 7. Cấu hình User...
 11. V

  Microsoft [P1] SQL Server 2017 Always On Cluster

  SQL Server 2017 Always On Cluster Các bước thực hiện: 1. Chuẩn bị 2. Cài đặt SQL Server 2017 3. Cài đặt SQL Server Management Studio. 4. Cài đặt Window failover clustering 5. Tạo Windows Failover Cluster 6. Bật chức năng Always On Availability Groups trên các SQL Cluster Nodes 7. Cấu hình User...
Top